Main Campus

House # 8, Road # 83, Gulshan – 2,
Dhaka – 1212
Phone: 8802-9894088